Några pärlor ur George Steiners bok om tänkandet

För ett tag sedan började jag läsa ”Warum Denken traurig macht” (originalet är på franska) av George Steiner. Nu har jag just avslutat andra varvet och vill bjuda er några pärlor ur texten.

bok

Die Fähigkeit zu lügen, Fiktionen zu ersinnen und aufzuführen, ist organischer Teil unseres Menschseins. Die Künste, soziales Verhalten, auch die Sprache selbst wären ohne sie nicht möglich.

Förmågan att ljuga, att tänka ut och skapa fiktioner är en organisk del av detta att vara människa. Konsterna, socialt förhållningssätt och även språket självt skulle inte vara möjliga utan denna.

Ein neuer Denkakt, eine Vorstellung ohne erkennbare Vorgänger – das ist es, ob zugegeben oder nicht, worauf sich der Ehrgeiz von Schriftstellern, Malern, Komponisten, Denkern richtet. Außerhalb von Träumen können sie nur verwirklicht werden, wenn die Ausdrucksweise selbst erneuert wird.

Att finna en ny tankegång, en idé utan urskiljbara föregångare – det är, antingen man medger det eller inte, vad författare, konstnärer, tonsättare och tänkare kämpar för att uppnå. Utanför drömmarna kan detta bara bli verklighet, om man skapar ett helt nytt uttryckssätt.

Das Denken ist im höchsten Maße unser Eigentum; verborgen im tiefsten Innern unseres Seins. Gleichzeitig ist es das gewöhnlichste, abgenutzteste, repetitivste aller Handlungen. Dieser Widerspruch läßt sich nicht auflösen.

Tänkandet är i allra högsta grad vår egendom; det finns dolt i vårt väsens allra innersta. Samtidigt är tänkandet den vanligaste, den mest förbrukade och repetitiva av alla handlingar. Denna motsättning går inte att lösa upp.

Die Sprache trachtet beständig danach, die Herrschaft über das Denken zu erlangen.

Språket strävar hela tiden efter att uppnå herraväldet över tänkandet.

Unglaublich verschwenderisch ist das Denken.

Tänkandet är gränslöst slösaktigt.

Anstrengungen, das Denken zu rationalisieren, es auf erlaubte, fest umrissene Kanäle zu begrenzen, bilden das Herzstück jeder Tyrannei.

Ansträngningar som har som mål att rationalisera tänkandet och tvinga in det i strängt kontrollerade kanaler utgör själva kärnan i varje tyranni.

Das Denken verhüllt mehr, wahrscheinlich weitaus mehr, als es enthüllt.

Tänkandet beslöjar mer, förmodligen mycket mer, än det avslöjar.

Wahrheit, lehrte Baal Shem, ist auf ewig im Exil.

Sanningen, så säger Baal Shem, är för evigt i exil.

Kinder vom Auswendiglernen abzuhalten lähmt, vielleicht auf Dauer, die Muskeln des Geistes.

Om man hindrar barn från att lära sig utantill förlamas, kanske för alltid, andens muskler.

Vor der Moderne waren unsere Doktrinen, unsere Dichtung, Kunst und Wissenschaft von den drängenden Fragen nach Dasein, Sterblichkeit und Gott durchsetzt. Sich dieser Fragestellung zu enthalten, sie zu zensieren würde bedeuten, den bestimmenden Puls, die dignitas unseres Menschseins, zu löschen. Der durch Fragen ausgelöste Schwindel setzt ein Leben ständiger Selbstprüfung in Gang.

Före den moderna tiden var våra lärosatser, vår diktning, konst och vetenskap genomsyrade av de brännande frågorna om tillvaron, dödligheten och Gud. Att avstå ifrån dessa frågeställningar, eller att undertrycka dem, skulle innebära att den speciella puls som kännetecknar det mänskliga, vår dignitas, släcks ut. Den svindel som dessa frågor utlöser för till ett liv i ständig självprövning.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *