Kurt Bratteby har ordet

Låt oss fortsätta vår genomgång av SI:s brevväxlingar angående de aviserade nedskärningarna av stödet till svenskan vid universitet utanför Sverige.

Den 13 december skrev Kurt Bratteby följande till en rad svenskinstitutioner vid universitet i Europa:

°°

”Bästa institutionschefer och lektorer i svenska språket,
 
Jag skriver till er för att informera om förestående förändringar i Svenska institutets stöd till svenskunderundervisning vid utländska universitet.
 
Svenska institutet (SI) har ett stramt budgetläge och vi behöver se över kostnader för många av våra verksamheter. Stödet till svenskundervisning i utlandet är en av de verksamheter som vi ser över. Ambitionen från vår sida är fortsatt att kunna erbjuda ett brett stöd för de studenter, lärare och institutioner som verkar inom svenskundervisningen i olika länder.
 
I rådande situation vill vi prioritera stöd till inköp av läromedel och litteratur, sommarkurser i Sverige för studenter och konferenser för lärare. För att SI:s kostnader ska rymmas inom kommande års budgetram behöver vi minska antalet stipendier till lektorer i Europa. De förändringar som vi nu informerar er om kommer att träda i kraft i samband med det nya läsåret, från hösten 2023. Vi har publicerat en kort nyhetstext om förändringarna på vår webbplats: https://si.se/forandringar-i-sis-stod-till-svenskundervisning-i-utlandet/
 
Vi kommer att ta personlig kontakt med de institutionschefer och lektorer som berörs för att informera er närmare om förändringar som berör er institution. Med anledning av att vi behöver avvakta regeringens beslut om regleringsbrev och budget för SI:s verksamhet 2023 kommer vi att kunna lämna definitivt besked om vårt fortsatta stöd först i början av januari nästa år. Jag förstår att ni som företräder institutioner med lektorer med stipendium från SI behöver få besked snart för er planering inför nästa läsår. Ni är välkomna att kontakta mig med eventuella frågor, vi återkommer till er så snart som möjligt.
 
Med vänlig hälsning, Kurt Bratteby”

°°

Chockade, oroliga och undrande svar kommer kort därefter till Bratteby från svenskinstitutionerna.

°°

Fortfarande i december, oklart exakt när eftersom registrator inte kan ge någon uppgift om detta, svarar Bratteby följande:

”Tack för brev till SI:s ledningsgrupp med anledning av aviserade förändringar i SI:s stöd till svenskundervisning i utlandet. Som framgår av den information som finns publicerad på SI:s webbplats ser SI över myndighetens verksamhetsbudget med anledning av ökade kostnader. Detta kommer bland annat att påverka stipendiestödet till svensklektorer i Europa. Vilka och hur många stipendier som kommer att dras in beslutas under januari nästa år, när vi tagit del av regeringens beslut om regleringsbrev och budget för SI:s verksamhet. (https://si.se/forandringar-i-sis-stod-till-svenskundervisning-i-utlandet/ )

Med anledning av detta har jag tillskrivit de institutioner och lektorer i Europa som kan komma att bli berörda av förändringar i SI:s stöd. Informationen har medvetet riktats till de institutioner som kan bli berörda, eftersom långt ifrån alla institutioner kommer att bli det. Jag har också mycket tydligt meddelat att vi återkommer till berörda institutioner så snart som möjligt och uppmanat dem att ta kontakt med mig med eventuella frågor. Många har också hört av sig till min kollega Monika Wirkkala och mig.

Viktigt att notera är att svensklektorerna inte är anställda av SI, utan av de lokala universiteten. I ett antal länder är lärarlönerna låga och SI har förmedlat stipendier till lektorerna för levnadsomkostnader. Att några lektorer inte längre kan få stipendier betyder inte att deras anställning därmed upphör. Sammantaget finns det uppskattningsvis ca 600 lokala lärare på institutioner runt om i världen som undervisar i svenska, endast 20 av dem uppbär idag stipendier från SI.

Från den 1 januari kommer min kollega Monika Wirkkala att ansvara för SI:s stöd till svenskundervisning i utlandet. Monika kommer att ha en dialog med alla berörda institutioner i början av januari.”

°°

Då ska vi se hur Bratteby i brev 1 motiverar nedskärningarna: Han säger ”stramt budgetläge” men inget om vad det handlar om. Sedan följer en intetsägande fras: ”vi behöver se över kostnader för många av våra verksamheter.” Därefter närmar han sig saken något: ”Stödet till svenskundervisning i utlandet är en av de verksamheter som vi ser över.” Men vad är ”se över”? Och så kommer mantrat om ”brett stöd”. Sedan får vi veta att ”den rådande situationen” gör att SI vill ”prioritera stöd till inköp av läromedel och litteratur, sommarkurser i Sverige för studenter och konferenser för lärare.” Vilken rådande situation? Nej, det får vi inte veta. Därefter drämmer han utan att ge någon motivering till med ”För att SI:s kostnader ska rymmas inom kommande års budgetram behöver vi minska antalet stipendier till lektorer i Europa.” Och fortfarande vet vi inte vilka kostnader det är fråga om. Efter detta dråpslag som alltså inte motiveras med något handfast kommer en beskrivning av nedrivningsprocessen.

Brev som uttrycker bestörtning och rådlöshet strömmar in från svenskinstitutionerna. Kan detta vara sant? Vet ni ingenting om vår verksamhet? Är detta tillåtet? etc etc

Bratteby svarar med samma formulering till alla även om det naturligtvis står olika saker i de olika breven: Än en gång meddelas att SI ”ser över” sin budget ”med anledning av ökade kostnader”. Fortfarande inget om vad det rör sig om för kostnadsökningar. Och så upprepar han att det är stipendiestödet till svensklektorer som kommer att drabbas. Fortfarande inte ett ord om varför SI vill spara just på detta som utgör en försvinnande liten del i SI:s hela budget. Sedan fortsätter han i ullstrumporna: ”Vilka och hur många stipendier som kommer att dras in beslutas under januari nästa år”. Därefter pratar han lite om att det hela är beroende av regeringens regleringsbrev, som vi tidpunkten då brevet skrevs inte kommit. Men varför kommer då dessa aviseringar före regleringsbrevet, skulle man kunna fråga sig. Mot slutet kommer den cyniska frasen: ”Att några lektorer inte längre kan få stipendier betyder inte att deras anställning därmed upphör.” Nej, de får leva på 6000 kr i månaden och det är väl inget problem?

Ja, och till sist säger han att det är Monika Wirkkala som tar över hans post efter nyår. Det är nämligen så att de här cheferna cirkulerar för att bilden inte ska bli för klar för en utomstående.

°°

Kortversionen:

Kurt Bratteby: Vi behöver dra in stipendier till svensklektoraten eftersom vi har ”ett stramt budgetläge”. Vi prioriterar ”bred service”.

Svenskinstitutionerna (i bestörtning): ????

Kurt Bratteby: Vi behöver dra in stipendier till svensklektoraten eftersom vi har ”ett stramt budgetläge”. Vi prioriterar ”bred service”.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *