Madeleine Sjöstedt svarar Svenska Akademien

Svenska Akademien har vänt sig till Svenska Institutet med frågor om nedskärningarna i svenskundervisningen. Madeleine Sjöstedt har svarat:

°°

Nu när ni läst brevväxlingen mellan Mats Malm, Svenska Akademiens ständige sekreterare, och Madeleine Sjöstedt, generaldirektör vid Svenska institutet, kan vi börja läsa med lupp. Jag plockar ut och citerar styckena med de frågor Malm å Akademiens vägnar ställer, samt hans därtill knutna kommentarer. Därpå följer ett citat av Sjöstedts svar.

Mats Malm:

”Mot den bakgrunden vill jag be om mer information kring de nedskärningar av medel avsatta för svenskundervisning i utlandet som tillkännagivits. Saken rör ett av Akademiens centrala intresseområden och Akademien har för sin övergripande planering och samverkan med institutet ett behov av att veta om dessa uppgifter är riktiga. Det har uppstått frågor både internt och från externt håll.

Vad vi förstår rör det sig om en minskning av anslag från 4,7 MSEK till 2,5 MSEK. Om det är riktigt lär frågor resas om hur det är förenligt med verksamhetsplanen för 2023-2025 sedd i ljuset av tidigare verksamhetsplaner och förordningen (2015:152) med instruktion för Svenska institutet § 2 punkt 7.

Akademien vore mycket tacksam för information om detta och om den risk- och konsekvensanalys som gjorts med avseende på neddragningen och dess inverkan på möjligheterna till måluppfyllelse.”

Madeleine Sjöstedt:

”Det finns inga planer på att dra ner på den breda service i form av gästföreläsare, sommarkurser och läromedel som ges till utländska universitet som undervisar i svenska. Snarare ser vi över möjligheterna att stärka dessa aktiviteter för att nå än flera. Samtidigt är vi, precis som alla andra myndigheter, inne i en budgetprocess där vi ser över verksamheten. Vi kommer att behöva göra vissa besparingar även inom den del som rör stöd till svenskundervisning vid utländska universitet i form av stipendier till utsända lärare från Sverige. Budget är ännu inte beslutad i detalj. Det är viktigt att i sammanhanget informera om att de utsända lärarna är anställda av de lokala universiteten. Stipendierna vi ger är inte kopplade till lektorernas anställning utan syftar till att ge ett tillskott till den ordinarie ersättningen.”

Som synes frågar Malm om det är sant att SI planerar att skära ner anslagen från 4,7 MSEK till 2,5 MSEK. Han frågar också vad för slags risk- och konsekvensanalys som i så fall gjorts. Och han tillägger att en sådan nedskärning kan vara oförenligt med verksamhetsplanen och förordningen och att det finns en risk att målen för verksamheten inte kan uppfyllas.

Sjöstedt besvarar ingen av Malms frågor (om det är sant att SI tänker minska anslagen från 4,7 MSEK till 2,5 MSEK eller vilken konsekvensanalys SI gjort). Istället finner vi mantrat om ”bred service” (”bred” har i SI-sammanhang kommit att få bibetydelsen ”uttunnad”) och vagt tal om ”budgetprocess” och det vaga verbet ”se över” används flitigt. Mot slutet kommer för Akademien helt överflödig information om att utlandslektorerna är lokalt anställda. Och till sist kommer det märkliga uttalandet att stipendierna inte är ”kopplade till lektorernas anställning”.

°°

Till sist en kortversion av det hela:

Malm: Planerar SI att skära ner anslagen från 4,7 MSEK till 2,5 MSEK?

Sjöstedt: Vi fortsätter med bred service.

Malm: Vad har SI kommit fram till vid sin konsekvensanalys?

Sjöstedt: Vi ser över.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *