Le certezze svanite: litteraturkongress i Göteborg

Under några dagar i mitten av september (12-14) kommer det att hållas en litteraturkongress i Göteborg. Språket är italienska – med undantag för ett av föredragen som hålls på franska – och ämnet för sammankomsten är hur romankonsten avbildar familjens och tvåsamhetens kris i Italien och övriga Europa under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Den italienska titeln lyder ”Le certezze svanite. Crisi della famiglia e del rapporto di coppia nel romanzo italiano dell’età giolittiana e del primo dopoguerra.” Den tänkta publiken är seminariedeltagarna själva, studenter vid institutionen för romanska språk i Göteborg och en intresserad allmänhet.

Här finns en länk som rör praktiska detaljer. Och på den här platsen kan ni läsa programmet.

Här följer nu en kort presentation av innehållet i vart och ett av fördragen under de rubriker som finns angivna i programmet:

Professor Eugenio Ragni: ”Famiglia e rapporti di coppia nella narrativa italiana postunitaria”

Med utgångspunkt från ett par italienska romaner från tiden mellan Italiens enande och första världskriget undersöker och kartlägger Eugenio Ragni skönlitteraturens sätt att förhålla sig till de förändringar i samhället under den här tiden som rör familjens och parrelationens roll. I förlängningen kastar han också en blick på litteraturens sätt att skildra förändringar i kvinnans situation.

Docent Enrico Tiozzo: ”Due opposte letture politiche del rapporto di coppia”

Enrico Tiozzo jämför de mycket olika positioner när det gäller synen på familjen och dess roll i samhället som kommer till uttryck hos två romanförfattare. Den ene (Lucio d’Ambra, 1880-1939) intar i sina verk en konservativ och familjebevarande hållning. Den andre (Mario Mariano 1883-1951) vill med sina verk mana till ett påskyndande familjens sönderfall för att ge plats åt en ny samhällsordning.

Docent Ulla Åkerström: ”La donna nuova e il rapporto di coppia in Regina di Luanto”

Regina di Luantos (1862-1914) författarskap står i centrum för Ulla Åkerströms anförande. Det rör sig om en rad romaner med kärleken och äktenskapet som centrala teman och analysobjekt. De senare verken handlar om kärlekens och äktenskapets oförenlighet, i alla om man utgår ifrån den form som äktenskapet hade vid den här tiden. di Luanto söker vägar till ett förnyande av parrealtionen.

Professor Giovanna Scianatico: ”La crisi della famiglia nel romanzo pirandelliano”

I sitt föredrag analyserar Giovanna Scianatico de traditionella familjestrukturernas sönderfall som de avbildas i Luigi Pirandellos romaner. Vi ser här krisen i familjen och parrelationen mot en bakgrunden av de stora sociala förändringar och trygghetsförluster (religionens roll blev tex mindre viktig) som skedde vid tiden kring det förra sekelskiftet.

FD Bodil Zalesky: ”La crisi della coppia a cavallo fra l’800 e il ’900 vista attraverso tre romanzi dell’epoca”

Försöksvis har jag skisserat en utvecklingslinje över förändringarna eller krisen i parrelationen kring det förra århundradesskiftet – en kris som pekar framåt mot en förändring av kvinnans ställning. Jag har identifierat tre ”modelletapper” i förloppet och valt att illustrera dem med hjälp av tre romaner: ”Il piacere” av Gabriele D’Annunzio, ”Effi Briest” av Theodor Fontane och ”Una donna” av Sibilla Aleramo.

FK Jan Hedström: ”Tradimento, gelosia e infelicità nel rapporto di coppia dannunziano”

Jan Hedström beskriver och analyserar i sitt anförande parrealationen i några av Gabriele D’Annunzios romaner. Han gör en jämförelse mellan mans- och kvinnorollerna och kommer fram till att kvinnorna i de här romanerna, trots sin ofta underordnade ställning, verkar mer beslutsamma och konstruktiva än männen.

Professor Eva Ahlstedt: ”La crise du mariage et la crise du couple dans la littérature française pendant la première moitié du XX:e siècle”

Eva Ahlstedt vidgar i sitt föredrag perspektivet till att också omfatta den franska litteraturen från den här tiden. Hon för oss från André Gides familjekritik i ”Les Nourritures terrestres” (1897) till Simone de Beauvoirs attack mot de gamla strukturerna i ”Le Deuxième Sexe” (1947). Sedan följer hon också några romanhjältinnors osäkra eller tvekande steg under kvinnoemancipationens första tid.

Evenemanget mynnar ut i en slutdiskussion.1

2

3

2 kommentarer till “Le certezze svanite: litteraturkongress i Göteborg”

  1. Bodil, den här informationen är väldigt rörig, tycker jag. Kommer du att vara med på alla tre konferensdagarna eller inte? Hur som helst verkar det vara en miniturné eftersom det även ska beges ut till Jonsered.

  2. Själva programmet är nog inte rörigt, fast det är ju enbart på italienska förstås. Det jag har översatt (och kortat ned) är abstractpresentationerna av de olika föredragen; tider och platser är nog tydliga också på italienska. I alla fall ska jag vara med alla tre dagarna – som åhörare, föredragshållare (torsdag) och deltagare i slutseminariet (fredag).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *